Kako dobiti projekat

Šta su EU fondovi?

EU fondovi su finansijska podrška za projekte koje osmislite i kandidirate. Podrška može iznositi od 10 do 100 posto troškova projekta i u novcu od 500 eura do više miliona eura.

Uglavnom postoje 3 vrste podrške:

 • Bespovratna sredstva: Podrška za određen projekt, potrebno je sufinanciranje, nisu namjenjena za aktivnosti koje su već provedene, samo jedna podrška u formi bespovratnih sredstava može biti dodjejena za određen projekt.
 • Zajmovi: dostupni projektima u privatnom i javnom sektoru. Naročito za općine i mala i srednja preduzeća
 • Garancije: dostupne bankama, lizing kompanijama, finansijskim institucijama, malim i srednjim preduzećima itd.

Europska unija je najveći donator na svijetu. Ima više od 100 programa i podprograma EU, (IPA je samo jedan on njih), sa više od 200 konkursa godišnje.

S kojim ciljem EU finansira projekte?

Europska komisija dodjeljuje novac u obliku bespovratnih sredstava, zajmova i garancija s ciljem provođenja projekata ili aktivnosti u odnosu na politike Europske unije. Ove finansijske podrške mogu biti dodjeljene u područjima kao što su istraživanje, obrazovanje, zdravstvo, zaštita potrošača, zaštita okoliša, humanitarne pomoći, itd.
Kako se prijaviti za EU finansijsku podršku?
Europske institucije objavljuju konkurse. One pozivaju kandidate da predlože u određenom roku, prijedlog za akciju ili projekt koji odgovara određenim ciljevima i ispunjava potrebne uslove.
EU fondovi su namjenjeni za:

 • Mala i srednja preduzeća
 • Agencije i komore
 • Centri za edukaciju
 • Centri za istraživanje
 • Finansijske institucije
 • Javna administracija
 • Organizacije civilnog društva
 • Preduzeća
 • Škole
 • Univerziteti

Ko iz BiH može koristiti sredstva?

Nažalost, Bosni i Hercegovini zbog trenutnog statusa na europskom putu nisu dostupni svi ovi programi pomoći koje nudi EU. Kao zemlja potencijalni kandidat BiH ima na raspolaganju dvije vrste pomoći:

 1. Pomoć u tranziciji i razvoju institucija – namijenjena razvoju kapaciteta i institucija;
 2. Prekogranična saradnja – namijenjena za pružanje pomoći u oblasti prekogranične saradnje između sadašnjih država članica i kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, te saradnji između zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja.

Za poduzetnike su mnogo interesantnije preostale tri vrste pomoći, koje će našoj zemlji biti dostupne kada dobije status zemlje kandidata za članstvo u EU. U tom slučaju na raspolaganju će biti novac za regionalni razvoj – namijenjen finansiranju infrastrukturnih projekata u području okoliša i transporta, promociji konkurentnosti, ujednačenog regionalnog razvoja te pripremi za Europski fond za regionalni razvoj; Razvoj ljudskih potencijala – namijenjen za pripremu kohezione politike i za Europski socijalni fond te za ruralni razvoj – namijenjen za pripremu zajedničke poljoprivredne politike.
S obzirom na očekivanje da će i BiH u bliskoj budućnosti napraviti iskorak na putu ka europskim integracijama, privrednici i druge institucije bi već sad trebale početi obuke i pripreme kako doći do novca iz izdašnih europskih fondova. Dovoljno je istaći da je u okviru IPA-e za period od 2007. – 2013. godine za sve zemlje korisnice predviđeno oko 11,5 milijardi eura. Informacije o programima EU mogu se naći na stranicama Europske komisije i Delegacije EK u BiH .
Za koga su namjenjena ova sredstva?
Za sve koji žele provesti projekt na europskom nivou: firme, mala i srednja preduzeća, nevladine organizacije, škole, univerziteti, udruženja, sindikati, međunarodne organizacije, mreže, studenti…
Treba imati na umu da EU fondovi pokrivaju više od 30 područja : civilno društvo, ekonomija i finansije, energija, građanstvo, humanitarno, informacije, industrija, inovacija, istraživanje, javno upravljanje, kultura, mediji, umjetnost, lokalni razvoj, ljudska prava, mladi, nove tehnologije, obrazovanje i trening, okoliš, malo i srednje poduzetništvo, poljoprivreda i ribarstvo, pravosuđe i sigurnost, promet, proširenje EU, socijalna pitanja, saradnja i razvoj, telekomunikacije, trgovina, turizam, usluge, urbanizam, zapošljavanje, zdravstvo i drugo.

Kako uzeti novac iz EU fondova?

Ako imate projekt koji želite financirati putem ovih fondova, trebate izraditi EU projekt. Da biste bili uspješni, potrebno je da razumijete što je EU projekt te da vaša ideja odgovara cilju programa iz kojeg tražite financiranje. Vjerovatno će u narednom periodu u komorama ili privrednim udruženjima zainteresirani poduzetnici moći dobiti savjet na koji konkurs EU se sa predloženim projektom mogu javiti, bilo da se radi o planu za unaprijeđenje trenutnog poslovanja ili zahtjevu za bespovratna sredstva.
Ponovo naglašavamo da ideja i projekat moraju biti dobro osmišljeni i urađeni po pravilima koje zahtjeva EU. To je važno zato što iznosi koje daje EU jesu veliki, ali treba imati na umu da je samo dio toga namjenjen poduzetništvu. Tako je u Hrvatskoj, kojoj su kao zemlji kandidatu za članstvo u EU na raspolaganju svi ovi fondovi, trenutno najviše novca usmjereno na velike infrastrukturne projekte, a manji dio na malo poduzetništvo.

Za koje namjene se koriste dobijena sredstva?

Kako je riječ o javnim sredstvima poreznih obveznika EU, ‘grantovi’ imaju za namjenu opće, a ne privatno dobro. Namjena im nije ostvarivanje profita, ali se iz tih sredstava mogu razvijati unutrašnji kapaciteti preduzeća (obrazovanje zaposlenika, modernizacija poslovanja, marketing i sl). Kako je, međutim, cilj ‘grantova’ povećati konkurentnost firme na tržištu, oni kasnije neminovno dovode do generiranja profita za vlasnike preduzeća.

Kako napraviti projekat?

To nikako nije jednostavan posao, a iskustva onih koji su to radili govore da je riječ o mukotrpnom i ne baš jeftinom radu. Teško da će te ga, bez dodatne edukacije, uspjeti napraviti sami te bez ičije pomoći zadovoljiti stroga EU pravila. Ali to nije neizvodivo. Ako računate na ta sredstva onda morate sami učiti, prisustvovati seminarima i savjetovanjima, ili ako se radi o firmama i institucijama obrazovati menadžere koje će raditi taj posao.
U susjednoj Hrvatskoj već je razvijena i mreža konsultantskih firmi, koje za novac izrađuju projekte. No, čak i kada certificirani konsultanti urade projekat to nije garancija da će biti odobren, pa je ulaganje u vlastitu edukaciju isplatljivije.

Kakvi su kriteriji za dobijanje novca?

Uslovi za dobivanje novca iz EU fondova mnogo rigorozniji od bilo kojih finansijskih podrška koje dodjeljuju domaće institucije. U projektu se traži detaljno obrazloženje što se njime želi postići, za koga ga radite, koje će te rezultate ostvariti, te kako će te ih mjeriti kasnije. No i kad se europska sredstva dobiju priča nije gotova. EU kontrolira kako je utrošen svaki novčić. Ako uoče bilo kakve nepravilnosti, mogu zatražiti povrat sredstava.