IPA fondovi

IPA (Instrument predpristupne pomoći) je novi, jedinstveni finansijski instrument Europske unije uspostavljen 17. jula 2006. Uredbom Vijeća EU 1085/2006. IPA je uspostavljena za finansijsku perspektivu 2007.- 2013. godina, kao pomoć državama u njihovim nastojanjima da postanu članice EU.
IPA je fleksibilan instrument, a namijenjen je državama kandidatkinjama: Hrvatskoj, Makedoniji i Turskoj i zemljama potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji te Kosovu pod rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/99.
Ciljevi IPA-e su pomoć zemljama korisnicama u usklađivanju domaćeg zakonodavstva s acquis communautaire-om i u njegovom provođenju te u pripremi zemalja za korištenje strukturalnih i kohezionog fonda Europske unije. IPA se sastoji od pet komponenata.
Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:

  1. Pomoć u tranziciji i razvoju institucija – namijenjena razvoju kapaciteta i institucija;
  2. Prekogranična saradnja – namijenjena za pružanje pomoći u oblasti prekogranične saradnje između sadašnjih država članica i kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, te saradnji između zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja.
    Ostale tri komponente namijenjene su isključivo zemljama kandidatkinjama:
  3. Regionalni razvoj – namijenjena finansiranju infrastrukturnih projekata u području okoliša i transporta, promociji konkurentnosti, ujednačenog regionalnog razvoja te pripremi za Europski fonda za regionalni razvoj;
  4. Razvoj ljudskih potencijala – namijenjena za pripremu kohezione politike i za Europski socijalni fond;
  5. Ruralni razvoj – namijenjena za pripremu zajedničke poljoprivredne politike.

Vrijednost IPA-e za finansijsku perspektivu 2007. – 2013. godina za sve zemlje korisnice je 11,468 milijardi eura.
Bosna i Hercegovina kao zemlja potencijalna kandidatkinja ima pristup dvjema prvim komponentama IPA-e: pomoć u tranziciji i
razvoju institucija i prekogranična saradnja. U okviru ove dvije komponente za Bosnu i Hercegovinu su u periodu od 2007. do 2010. godine osigurana 332 miliona eura.
Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija (Komponenta I) obuhvata sve aktivnosti koje su povezane s acquis communautaire-om, sa izgradnjom administrativnih kapaciteta, kao i podrškom mjerama saradnje koje nisu obuhvaćene drugim komponentama kao što su komponente II, III i IV, a u okviru su pristupnog konteksta.
Projektni prijedlozi u okviru ove komponente pripremaju se na osnovu prioriteta iz Višegodišnjeg indikativnog plana (MIPD), a primjenjuju se na osnovu utvrđenih procedura Europske komisije.
Korisnici ove komponente su organi državne uprave, tijela u javnom vlasništvu, te u manjem obimu nevladine organizacije, ostala neprofitna tijela i poslovna zajednica. U okviru Komponente I potkomponente se planiraju u skladu s kriterijima iz Kopenhagena (1993.), odnosno prioritetima Europskog partnerstva: politički kriterij 25 – 30%, ekonomski kriterij 25 – 30% i Europski standardi 40- 50% od predviđenog iznosa.
Prekogranična saradnja (Komponenta II) podržava aktivnosti vezane za regionalnu i prekograničnu saradnju sa zemljama korisnicma IPA-e, njihovo učešće u programima Europskog fonda za regionalni razvoj te transnacionalnim i međuregonalnim
programima saradnje.
Ove aktivnosti zasnivaju se na višegodišnjim programima prekogranične saradnje i provode se prvenstveno kroz pozive za podnošenje projektnih prijedloga.
Korisnici ove komponente, zavisno od prioriteta i mjera datog programa, mogu biti jedinice regionalne i lokalne uprave, nevladine organizacije, istraživačke i razvojne institucije, privredne komore itd.
U okviru ove komponente Bosna i Hercegovina učestvuje u tri bilateralna programa s tri susjedne zemlje: Crnom Gorom, Hrvatskom i Srbijom, te u jednom programu prekogranične saradnje s državama članicama – IPA Jadranski program, i dva transnacionalna programa – Prostor jugoistočne Europe (SEES) i Mediteranski transnacionalni program (MED).
Novina u finansiranju programa IPA-e je tzv. sufinansiranje zemlje korisnice u iznosu do 25% vrijednosti projekta. Strukturu koordinacije i upravljanja programom IPA-e čine: državni koordinator za IPA-u (DIPAK), Odbor za pripremu projekata (PPC) i Odbor za upravljanje programima (PMC).