Specijalni predstavnik EU u BiH

Emerika Bluma 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 283 500
Fax: + 387 33 283 501
www.eusrbih.eu

Snage Europske unije u BiH

HQ EUFOR
71000 Sarajevo/Butmir
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 49 lokal 5674 ili 5677
Fax: + 387 33 283 501
www.euforbih.org

Policijska misija Europske unije

EUPM poštanski fah 90
Aleja Bosne Srebrene bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 752 500
www.eupm.org

Delegacija Europske unije u BiH

Skenderija 3a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 254 700
Fax: + 387 33 666 037
www.europa.ba