Bosna i Hercegovina je dobila status zemlje potencijalnog kandidata za prijem u Europsku uniju u skladu sa zaključcima Europskog vijeća u Solunu juna 2003. godine.
Europska unija i Bosna i Hercegovina su 16. juna 2008. potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), koji će stupiti na snagu onda kada se zaključi proces njegove ratifikacije. Prijelazni sporazum o trgovini i pitanjima koja se tiču trgovine, koji je potpisan istog datuma, stupio je na snagu 1. jula 2008. Europska komisija je 26. maja 2008. počela dijalog o liberalizaciji viznog režima sa Bosnom i Hercegovinom.
Novo Europsko partnerstvo sa BiH Vijeće je usvojilo 18. februara 2008. godine. Ublažavanje viznog režima i sporazumi o readmisiji stupili su na snagu 1. januara 2008. godine. Europska unija i dalje nastavlja svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini u okvirima Zajedničke vanjske i sigurnosne politike i Europske sigurnosne i odbrambene politike.
Bosna i Hercegovina je od 2000. godine profitirala od nezavisnih trgovinskih mjera EU. Slijedeći stupanje na snagu Prelaznog sporazuma 1. jula 2008., plasiranje proizvoda iz BiH na tržištu EU je povećan, a izvoz iz EU u zemlju je dobio trgovinske povlastice. Tokom 2007. i izvoz BiH u i uvoz iz EU su povećani za odgovarajući procenat od 6,3% i 8,8%. Izvoz predstavlja oko 15% NBP a uvoz 31%. Glavni izvor izvoznih prihoda su fabrički proizvodi – uključujući tekstil, mašine i transportna oprema i sirovine. EU je glavni trgovinski partner BiH. Ona predstavlja 63% ukupnog uvoza i 73% ukupnog izvoza. Suma stranih direktnih investicija iznosi oko 4,5 milijardi eura, sa udjelom EU27 od gotovo 50% u ukupnom prilivu investicija.

Bh. prekretnice na putu za Europu

 • 15. decembar 2010.: Ukinut vizni režim za državljane Bosne i Hercegovine
 • 31. juli 2008.: BiH i Europska komisija potpisale Finansijski sporazum za Instrument pretprijemne podrške (IPA) 2007 Nacionalni program
 • 1. juli 2008.: Prelazni sporazum o trgovini i pitanjima koja se tiču trgovine stupio na snagu
 • 16. juni 2008.: Europska komisija i BiH potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Prelazni sporazum o trgovini i pitanjima koja se tiču trgovine
 • 5. juni 2008.: Europska komisija predstavila Mapu puta u kojoj su uspostavljeni uslovi za liberalizaciju viznog režima
 • 26. maj 2008.: Počeo dijalog o liberalizaciji viznog režima
 • 20. februar 2008.: Bosna i Hercegovina potpisala Okvirni IPA sporazum
 • 18. februar 2008.: Vijeće usvojilo novo Europsko partnerstvo
 • 1. januar 2008.: Stupio na snagu sporazui između BiH i EU o viznim olakšicama
 • decembar 2007.: Nakon što je komesar za proširenje Olli Rehn zaključio da postoji dovoljno saglasnosti između političkih lidera u BiH kada je riječ o procesu reformi, u Sarajevu parafiran je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom.
 • juni 2007: Miroslav Lajčak imenovan za specijalnog predstavnika EU u BiH
 • januar 2007: završeni tehnički pregovori za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 • decembar 2006.: Tehnički pregovori o SSP između EU i BiH su uspješno kompletirani. Međutim, Sporazum ne biti potpisan i formalno zaključen zbog nedostatka napretka kada je riječ o ključnim reformama.
 • februar 2006. god. – Christian Schwarz-Schilling imenovan za novog visokog predstavnika/EU specijalnog predstavnika.
 • novembar 2005.: Pregovori o SSP-u između EU i BiH službeno su počeli.
 • oktobar 2005.: EK je procijenio da je BiH postigla značajan napredak u impementaciji reformi iz Studije izvodljivosti i predložio da pregovori o SSP počnu.
 • decembar 2004. god. – EUFOR zamijenjuje SFOR (tzv. “Althea” operacija).
 • juni 2004.: Europska unija je prihvatila Europsko partnerstvo sa BiH.
 • novembar 2003.: EK je izdao Studiju izvodljivosti u kojoj su procjenjeni kapaciteti BiH da provede SSP. Studija zaključuje da pregovori sa BiH trebaju početi onda kada ona ostvari napredak u oblasti 16 prioriteta.
 • juni 2003.: Samit u Solunu; Proces stabilizacije i pridruživanja je potvrđen kao politika EU za Zapadni Balkan. Europska prerspektiva ovih zemalja, također, je potvrđena.
 • decembar 2002. god. – Europska komisija saopćila da su smjernice Mape puta o približavanju Europskoj uniji uglavnom ispunjene.
 • mart 2002. god. – Usvojena Zajednička mjera kojom se imenuje Specijalni predstavnik EU (EUSR) i pokreće EU policijska misija (EUPM).
 • decembar 2000. god. – Vijeće donosi uredbu 2666/2000 o programu pomoći EU za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS. Program tehničke pomoći Europske unije za obnovu, razvoj i stabilizaciju namijenjen je Albaniji, Bosni i Hercegovini, Saveznoj Republici Jugoslaviji, Hrvatskoj i Makedoniji.
 • novembar 2000.: Zagrebački samit; Proces stabilizacije i pridruživanja između EU i zemalja Zapadnog Balkana (uključujući i BiH) je dobio formalnu podršku.
 • juni 2000.: Europsko vijeće izjavljuje da su sve zemlje koje su dio procesa stabilizacije i pridruživanja “potencijalni kandidati” za članstvo u EU.
 • mart 2000. god. – Objavljivanje EU mape puta (Road Map). Ovaj dokument uspostavlja 18 ključnih uvjeta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi se pristupilo izradi Studije izvodljivosti (Feasibility Study) za otpočinjanje pregovora o Stabilizaciji i pridruživanju.
 • 1999.: EU je predložila novi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanje za pet zemalja Jugoistočne Europe, uključujući i BiH.
 • juni 1998.: Uspostavljena je EU-BiH Konsultativna radna grupa (CTF).
 • 1997.: Regionalni pristup – EU je postavila političke i ekonomske preduslove za razvoj bilateralnih odnosa.
 • april 1992. – Priznavanje RBiH – Odnosi BiH i EU počinju se azvijati međunarodnim prznavanjem RBiH kao nezavisne i suverene države.

Izvor: Direkcija za europske integracije BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH