Boravišne dozvole

Vizna liberalizacija ne podrazumjeva pravo na boravišnu i radnu dozvolu i za dobivanje tih dozvola važi sve dosadašnje procedure koje su građani morali obaviti.
Prva dozvola za boravak se izdaje kao dozvola za privremeni boravak koja se mora dobiti prije ulaska u državu. Molba za izdavanje dozvole za privremeni boravak se predaje pri diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili pri nadležnom organu u državi domaćinu ako to zakon tako dopušta.
Za izdavanje dozvole za boravak mora se priložiti dokaz o ispunjavanju slijedećih uvjeta: važeći pasoš koji vrijedi najmanje tri mjeseca dulje od predviđenog boravka, obvezno zdravstveno osiguranje i osigurana dovoljna sredstva za preživljavanje za vrijeme trajanja boravka u državi ili mu preživljavanje mora biti omogućeno na drugi način te dokaz o nekažnjavanju iz matične države (ukoliko matična država takva uvjerenja izdaje) i dokaz o ispunjenju pravnog razloga odnosno namjene zbog koje namjerava boraviti.
Za izdavanje dozvole za privremeni boravak mora se ispunjavati jedan od zakonski predviđenih razloga zbog kojeg želi boraviti. Ti zakonski razlozi su:

  • zapošljavanje ili rad,
  • spajanje s porodicom/članom koji ima dozvolu boravka,
  • status rezidenta za duže vrijeme u drugoj državi članici EU,
  • studij, obrazovanje, specijalizacija ili stručno usavršavanje i praktično osposobljavanje, sudjelovanje odnosno uključivanje u programe međunarodnih razmjena dobrovoljaca i druge programe koji ne sudjeluju u sustavu formalnog obrazovanja,