U okviru druge komponente IPA-e – prekogranične saradnja, BiH učestvuje u šest programa: u tri bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, u jednom programu prekogranične saradnje sa državama članicama – IPA Jadranski program, te u dva programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED). Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga.
Nakon što su u 2008. godini završene aktivnosti na uspostavljanju upravljačkih struktura i struktura za implementaciju u svim programima, tokom 2009. godine ostvaren je značajan napredak u implementaciji kroz objavljivanje poziva za podnošenje projektnih prijedloga u svih šest programa. Također, u 2009. godini došlo je do ugovaranja prvih sredstava za ovu komponentu iz godišnje alokacije za 2007 (6 projekata u okviru programa transnacionalne saradnje SEE).

Programi obuhvataju:

  • Prekogranična saradnja pograničnih regiona između zemalja potencijalnih kandidata i kandidata
  • Prekogranična saradnja između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama članicama
  • Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u transnacionalnim programima

(izvor: DEI BiH)