Jabiheu Logo

NGO Ja bih u EU (JaBiHEU) offers an exceptionally motivated team and a network of local partners that combine a solid track- record of accomplishment in developing, managing and implementing projects on Euro Atlantic integration issues in Bosnia and Herzegovina and the region. The vast knowledge of the political, economic, security, cultural and media landscapes – and deep awareness of the potential barriers to success – has helped shape different projects by placing the focus on issues relevant to the country's democratisation and reform processes, reflecting cross-community concerns and priorities.

Our organisation is also specialised in awareness raising and building capacities and constructive dialogue primarily among youth, but also among local CSOs, media and institutions to carry out and act upon various themes that are relevant for EA integrations and priorities from the EC Opinion on BiH membership’s application.

Our key goal is to bring closer the complex EA integration processes to youth and citizens and contribute to the building of capacities of civil society to influence policies and legislation in line with EU standards and to support more transparent and accountable governments.

We advocate for stronger rule of law with our project Youth Rule of Law Lab funded by the European Union. The project aims to present youngsters with roles of judiciary institutions and support youngsters to regain the trust in judiciary. Along with journalists associations and media organisations, within the EU funded project Media and Public credibility, we developed two laws: Transparency of Media Ownership Law and a state level Law on Media advertiisng. We also work in the area of anticorruption with our project Bez štele i pošteno funded by CCI and USAID. Also, Ja bih u EU works on Youth Rule of Law Lab that educate youngsters on rule of law, judiciary and legal system in BiH.

In the area of human rights and fundamental freedoms, we work with our EU funded project „Equal Access for All“ on adaptation of media contents (TV, web, video and online) to persons with disabilities primarily deaf, blind and persons with hearing and visual disparities.

Ja bih u EU also worked in the area of freedom of expression and independent media, including a safe working environment for journalists in traditional and digital media with our project Tune to Digital Against Harassment with Croatian association of journalists signed. We also work on the project Youth for Better Media funded by the EU where for the first time we are reconnecting youngsters with journalists and media with an aim to produce better and more relevant content of media that will be interesting for their young audience.

Also, Ja bih u EU worked on the OpenUp4- EU Dialogue between Belgrade and Pristina, funded by the EU FPI gathering media and CSOs, business community in Serbia and Kosovo and promoting the EU moderated Dialogue.

Ja bih u EU worked promotion of Euroathlantic integrations among youth with US Embassy funded project AboutU.

Also our project  Strengthening civil society in Bosnia and Herzegovina to recognise and monitor online threats on the social media focused on counter-terrorism and countering violent extremism. We have a pool of 80 young monitors and 11 mentors who are qualified to monitor threats on online media and identify trends. Also we have a digital platforms www.prepoznaj.ba

Ja bih u EU is based in Hamdije Kreševljakovića 64 and Ćumurija 2, Sarajevo. It has HUB Equal Access for All, editing capacities and two offices. It employs 5 full time and 90 associates BiH and WB (researchers, experts in RoL, democracy, media, as well as analysts, media planers, editors, journalists, IT, monitors etc). The operational area is Bosnia and Herzegovina and the region of Western Balkans.

 

NVO Ja bih u EU (JaBiHEU) ima izuzetno motiviran tim i mrežu lokalnih partnera koji kombinuju solidne rezultate u razvoju, vođenju i implementaciji projekata o pitanjima euro-atlantskih integracija u Bosni i Hercegovini i regionu. Veliko poznavanje političkog, ekonomskog, sigurnosnog, kulturnog i medijskog okruženja i svijest o potencijalnim preprekama uspjehu – pomoglo je u oblikovanju različitih projekata stavljajući fokus na pitanja relevantna za procese demokratizacije i reformi u zemlji, odražavajući brige i prioritete različitih zajednica. 

Naša organizacija je također specijalizirana za komunikaciju i izgradnju kapaciteta i konstruktivog dijaloga prvenstveno među mladima, ali i među lokalnim OCD-ima, medijima i institucijama po raznim temama relevantnim za EA integracije i prioritete iz Mišljenja EK o članstvu BiH u EU.

Naš ključni cilj je da približimo složene procese EA integracija mladima i građanima i doprinesemo izgradnji kapaciteta civilnog društva da utiče na politike i zakonodavstvo u skladu sa standardima EU i da podrži transparentnije i odgovornije vlasti. 

Zalažemo se za jaču vladavinu prava sa našim projektom „Mladi za vladavinu prava“ koji finansira Evropska unija. Projekat ima za cilj da mladima predstavi uloge pravosudnih institucija i podrži mlade da povrate povjerenje u pravosuđe. Zajedno sa novinarskim udruženjima i medijskim organizacijama, u okviru projekta koji finansira EU „Mediji i javni ugled“, razvili smo dva zakona: Zakon o transparentnosti medijskog vlasništva i Zakon o medijskom oglašavanju na državnom nivou. Radimo i u oblasti borbe protiv korupcije sa našim projektom „Bez štele i pošteno“ koji finansiraju CCI i USAID. U oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda radimo sa našim projektom „Jednaki pristup za sve“ koji finansira EU na prilagođavanju medijskih sadržaja (TV, web, video i online) osobama s invaliditetom prvenstveno gluhim, slijepim i nagluhim i slabovidnim osobama.

Ja bih u EU radila je i na području slobode izražavanja i nezavisnih medija, uključujući stvaranje sigurnog radnog okruženja za novinare u tradicionalnim i digitalnim medijima s projektom „Tune to Digital Against Harassment“ s hrvatskim udruženjem novinara potpisanim. Radimo i na projektu „Mladi za bolje medije“ koji finansira EU, gdje po prvi put povezujemo mlade sa novinarima i medijima s ciljem stvaranja što kvalitetnijeg i relevantnijeg medijskog sadržaja relevantnog za mladu publiku.

Također, Ja bih u EU radila je na „OpenUp4-Go Dialogue“ dijalogu između Beograda i Prištine, finansiranom od EU FPI koji okuplja medije i OCD, poslovnu zajednicu u Srbiji i na Kosovu i promoviše EU moderirani dijalog.

Ja bih u EU je radila na promociji evroatlantskih integracija među mladima projektom AboutU- „O tebi je riječ“ koji je finansirala Ambasada SAD. Također, naš  projekat i Jačanje civilnog društva iz Bosne i Hercegovine fokusiran je da prepozna i prati online prijetnje na društvenim mrežama usmjerenih na borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma koji finansiraju Hedayah i EU. Imamo grupu od 80 mladih monitora i 11 mentora koji su kvalifikovani da prate prijetnje na online medijima i identificiraju trendove. Također imamo digitalnu platformu www.prepoznaj.ba  

Ja bih u EU sa sjedištem u Hamdije Kreševljakovića 64 i Ćumuriji 2 Sarajevo i  Ima HUB Equal Access for All, kapacitete za uređivanje i dvije kancelarije. Zapošljava 5 na puno radno vrijeme i 90 saradnika u cijeloj BiH i ZB (istraživači, stručnjaci za RoL, demokratiju, medije, kao i analitičari, medijski planeri, urednici, novinari, IT, monitori itd.). Operativno područje je Bosna i Hercegovina i regija Zapadnog Balkana.